Algemene voorwaarden.

1.1 Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Gamecase Design en de afnemer (consument of zakelijke afnemer). Tenzij Gamecase Design uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Gamecase Design en de koper voordoet die niet niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

1.2 Prijzen en aanbiedingen
Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Gamecase Design bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

Gamecase Design kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

1.3 Verzendkosten
De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen: Gratis verzenden in Nederland.
Als de koper meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk.

 

1.4 Leveringen
Gamecase Design streeft er naar om alle bestellingen binnen 1-3 werkdagen doch uiterlijk 3 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.
Daarbij moet de consument begrijpen dat alle artikelen met de hand worden gemaakt en artikelen die op maat worden gemaakt een langere levertijd hebben. Dit zal altijd in overleg gaan met Gamecase Design.

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Gamecase Design is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
Gamecase Design is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Gamecase Design betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Gamecase Design worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

1.5 Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL. Gamecase Design accepteert IDEAL betalingen van Nederlandse banken.

Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd.

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@gamecasedesign.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

 Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf    
 duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op:  
 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

 1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.

 2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 5. die snel kunnen bederven of verouderen;

 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 7. voor losse kranten en tijdschriften;

 8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 Garantie

 1. Gamecase design garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering. De garantietermijn van Gamecase design komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Gamecase design is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 2. Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van het product. Gamecase design kan er voor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De consument heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. Een vervangen product wordt eigendom van Gamecase design .
 3. De consument is verplicht het geleverde product bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Gamecase design ) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Gamecase design . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering, aan Gamecase design schriftelijk worden gemeld. Terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien klachten van de consument door Gamecase design gegrond worden bevonden, zal Gamecase design naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of het aankoopbedrag binnen 30 werkdagen terugstorten.
 5. De garantieplicht van Gamecase design vervalt in ieder geval indien zich één of meer van de navolgende omstandigheden voordoen:
 • Wanneer gebreken in de geleverde producten een gevolg zijn van normale slijtage, een onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of gebruik in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing met instructievoorschriften;
 • Wanneer een gebrek in de geleverde producten het gevolg is van reparatie of wijziging van de zaak uitgevoerd c.q. aangebracht door een ander dan Gamecase design , tenzij Gamecase design daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 1. Gamecase design staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Gamecase design verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Gamecase design kan doen gelden.

 Identiteit ondernemer

Gamecase Design
Burgemeester Lewestraat 17
4456 AG Lewedorp

www.gamecasedesign.com

0625480839

KVK: 85254940

BTWNR: NL003713783B92

Niet alle producten kunnen retour gestuurd worden. LET OP! Op maat gemaakte, gepersonaliseerde artikelen mogen niet geruild of geretourneerd worden. 

 

1.7 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Gamecase Design, van het personeel en de producten van Gamecase Design voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Gamecase Design is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Gamecase Design aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Gamecase Design .

De aansprakelijkheid van Gamecase Design is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Gamecase Design , dan wel tussen Gamecase Design en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Gamecase Design , is Gamecase Design niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gamecase Design.

 

1.8 Overmacht
Gamecase Design is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gamecase Design geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gamecase Design niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gamecase Design heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Gamecase Design het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

 

1.9 Privacy
Gamecase Design respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

Gamecase Design maakt gebruik van cookies. Deze cookies kunt u aan het begin van uw bezoek bovenaan de website accepteren. Gamecase Design maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Gamecase Design maakt gebruikt van de volgende cookiesdoeleinden: functionele cookies, tracking cookies en social media cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie statement.

 

1.10 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

1.11 Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@gamecasedesign.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.