Garantie

  1. Gamecase design garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering. De garantietermijn van Gamecase design komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Gamecase design is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  2. Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van het product. Gamecase design kan er voor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De consument heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. Een vervangen product wordt eigendom van Gamecase design .
  3. De consument is verplicht het geleverde product bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Gamecase design ) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Gamecase design . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering, aan Gamecase design schriftelijk worden gemeld. Terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  4. Indien klachten van de consument door Gamecase design gegrond worden bevonden, zal Gamecase design naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of het aankoopbedrag binnen 30 werkdagen terugstorten.
  5. De garantieplicht van Gamecase design vervalt in ieder geval indien zich één of meer van de navolgende omstandigheden voordoen:
  • Wanneer gebreken in de geleverde producten een gevolg zijn van normale slijtage, een onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of gebruik in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing met instructievoorschriften;
  • Wanneer een gebrek in de geleverde producten het gevolg is van reparatie of wijziging van de zaak uitgevoerd c.q. aangebracht door een ander dan Gamecase design , tenzij Gamecase design daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  1. Gamecase design staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door Gamecase design verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Gamecase design kan doen gelden.